Sosok Ulama Salaf : Al-Imaam Al-Haafizh Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhliy

Gambar

Beliau bernama lengkap Muhammad bin Yahya bin ‘Abdillaah bin Khaalid bin Faaris bin Dzu’aib, Abu ‘Abdillaah Adz-Dzuhliy An-Naisaabuuriy. Beliau berasal dari Nisapur, sebuah kota yang terletak di propinsi Khurasan di sebelah timur laut negeri Iran. Beliau adalah seorang ulama besar, orang yang tsiqah dalam periwayatan hadits, hafizh hadits dan orang yang terhormat.

Guru-guru beliau adalah para ulama besar di zamannya. Al-Haafizh Al-Mizziy menyebutkan guru-guru beliau diantaranya adalah Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Shaalih Al-Mishriy, Ishaaq bin Raahawaih, Ismaa’iil bin Abi Uwais, Al-Husain bin Muhammad Al-Marwadziy, Abul Yamaan Al-Hakam bin Naafi’, Sulaimaan bin Harb, Sulaimaan bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqiy, Syujaa’ bin Al-Waliid, Adh-Dhahhaak bin Makhlad, ‘Aashim bin ‘Aliy Al-Waasithiy, ‘Abdullaah bin Az-Zubair Al-Humaidiy, Abu Shaalih Al-Mishriy, ‘Abdurrahman bin Mahdiy, ‘Abdurrazzaaq bin Hammaam Ash-Shan’aaniy, ‘Abdul ‘Aziiz bin Yahya Al-Harraaniy, ‘Abdullaah bin Muusa, ‘Affaan bin Muslim, ‘Aliy bin Al-Madiiniy, ‘Amr bin Abu Salamah At-Tuniisiy, Abu Nu’aim Al-Fadhl bin Dukain, Muhammad bin ‘Abdillaah Al-Anshaariy, Muhammad bin ‘Umar Al-Waaqidiy, Muhammad bin Al-Fadhl ‘Aarim, Mutharrif bin ‘Abdillaah Al-Madaniy, Nu’aim bin Hammaad Al-Khuzaa’iy, Wahb bin Jariir bin Haazim, Yahya bin ‘Abdillaah bin Bukair, Yahya bin Yahya An-Naisaabuuriy, Yaziid bin Haaruun, Ya’quub bin Ibraahiim bin Sa’ad, Abu Daawud Ath-Thayaalisiy, dan lain-lain.

Murid-murid yang meriwayatkan hadits-hadits dari beliau diantaranya adalah Muhammad bin Ismaa’iil Al-Bukhaariy, Ahmad bin Salamah An-Naisaabuuriy, Haajib bin Ahmad Ath-Thuusiy, Al-Hasan bin Al-Hasan An-Nasaa’iy, ‘Abbaas bin Muhammad Ad-Duuriy, syaikhnya yaitu Abu Shaalih Al-Mishriy, Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Sahl bin ‘Askar At-Tamiimiy, Muhammad bin Al-Mutsanna, Muhammad bin Ghailaan Al-Marwaziy, Abu Haatim dan Abu Zur’ah Ar-Raaziy, Abu ‘Awanah Al-Isfaraayiiniy, dan lain-lain.

Keutamaan-keutamaan Imam Muhammad bin Yahya

قال أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود: سمعت محمد بن سهل بن عسكر يقول: كنا عند أحمد بن حنبل، فدخل محمد بن يحيى يعني الذهلي، فقام إليه أحمد
وتعجب منه الناس، ثم قال لبنيه وأصحابه: اذهبوا إلى أبي عبد الله، واكتبوا عنه
Berkata Abu Muhammad ‘Abdullaah bin ‘Aliy bin Al-Jaaruud, aku mendengar Muhammad bin Sahl bin ‘Askar, ia berkata, “Kami sedang berada di sisi Ahmad bin Hanbal. Kemudian masuklah Muhammad bin Yahya -yakni Adz-Dzuhliy-, maka berdirilah Ahmad (untuk menghormatinya). Beliau dikagumi orang-orang, mereka berkata kepada anak-anak mereka dan rekan-rekannya, “Pergilah kalian kepada Abu ‘Abdillaah, dan tulislah darinya.”

وقال أيضا: سمعت أبا عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني يقول: دخلت على أحمد بن حنبل فقال لي: تريد البصرة، قلت: نعم، قال: فإذا أتيتها، فالزم محمد بن يحيى، فليكن سماعك معه، فإني ما رأيت خراسانيا أو قال: ما رأيت أحدا أعلم بحديث الزهري منه، ولا أصح كتابا منه
Dan berkata pula, aku mendengar Abu ‘Abdurrahiim Muhammad bin Ahmad bin Al-Jarraah Al-Juuzjaaniy, ia berkata, “Aku menemui Ahmad bin Hanbal, ia berkata kepadaku, “Pergilah menuju Bashrah. Aku menjawab, “Baik.” Ahmad berkata, “Jika engkau mendatangi Muhammad bin Yahya, tetaplah bersamanya, dan dengarkan ia, aku tidak pernah melihat orang Khuraasaan -atau Ahmad berkata, “Aku tidak pernah melihat seorangpun yang lebih mengetahui hadits Az-Zuhriy dibandingkan dirinya, dan tidak ada kitab yang lebih shahih dibanding kitabnya.”

وقال الحسين بن الحسن بن سفيان الفارسي: سمعت عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي يقول: سألت أحمد بن حنبل، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع فقال: محمد بن يحيى أحفظ، ومحمد بن رافع أورع
Berkata Al-Husain bin Al-Hasan bin Sufyaan Al-Faarisiy, aku mendengar ‘Abdullaah bin ‘Abdul Wahhaab Al-Khawaarizmiy, ia berkata, “Aku bertanya pada Ahmad bin Hanbal, dari Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Raafi’.” Ahmad menjawab, “Muhammad bin Yahya seorang haafizh dan Muhammad bin Raafi’ seorang wara’.”

وقال زنجويه بن محمد اللباد: سمعت أبا عمرو المستملي يقول: أتيت أحمد بن حنبل فقال لي: من أين أنت ؟ قلت: من أهل نيسابور فقال أبو عبد الله: محمد بن يحيى له مجلس، قلت: نعم، قال: لو أن محمد بن يحيى عندنا لجعلناه إماما في الحديث
Berkata Zanjawaih bin Muhammad Al-Labbaad, aku mendengar Abu ‘Amr Al-Mustamliy, ia berkata, “Aku mendatangi Ahmad bin Hanbal, ia bertanya kepadaku, “Dari mana engkau berasal?” Aku menjawab, “Dari penduduk Nisapur.” Abu ‘Abdillah (Imam Ahmad) berkata, “Muhammad bin Yahya mempunyai majelis disana.” Aku berkata, “Ya.” Ahmad berkata, “Muhammad bin Yahya di sisi kami adalah seorang imam dalam hadits.”

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة حدثنا محمد بن يحيى الذهلي إمام عصره أسكنه الله جنته مع محبيه
Berkata Imam dari para Imam, Ibnu Khuzaimah, “Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhliy, seorang Imam pada masanya, semoga Allah menempatkannya di surgaNya bersama orang-orang yang mencintainya.”

قال محمد بن يحيى أثبت من رأيت أربعة عبد الرحمن ووهب ابن جرير ويزيد بن هارون وسليمان بن حرب
Muhammad bin Yahya berkata, “Aku pernah melihat 4 orang ulama, ‘Abdurrahman (bin Mahdiy), Wahb bin Jariir, Yaziid bin Haaruun dan Sulaimaan bin Harb.”

قال الحسين بن الحسن بن سفيان سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول ارتحلت ثلاث رحلات وأنفقت على العلم مئة وخمسين ألفا ولما دخلت البصرة استقبلتني جنازة يحيى القطان على باب البصرة
Berkata Al-Husain bin Al-Hasan bin Sufyaan, aku mendengar Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhliy berkata, “Aku mengembara tiga kali dan bermulazamah dengan 150000 ulama, dan ketika aku memasuki kota Bashrah aku menghadiri pemakaman jenazah Yahya Al-Qaththaan di pintu Bashrah.”

Imam Muhammad bin Yahya dan Perselisihannya dengan Imam Al-Bukhaariy

Terjadi perselisihan yang cukup keras antara Muhammad bin Yahya dengan muridnya, Al-Bukhaariy disebabkan masalah Qur’an makhluk. Diceritakan bahwa suatu ketika ada seseorang yang bertanya pada Imam Bukhaariy di majelisnya, “Wahai Abu ‘Abdillaah (maksudnya Imam Bukhaariy), bagaimana pendapatmu mengenai pelafazhan Al-Qur’an? Apakah ia makhluk ataukah bukan?” Imam Bukhaariy pun berpaling dan tidak mau menjawabnya tetapi orang tersebut terus memaksa. Akhirnya Imam Bukhaariy menjawab, “Al-Qur’an adalah kalamullah, bukan makhluk, perbuatan hamba-lah yang makhluk. Adapun menguji dengan pertanyaan seperti ini adalah bid’ah!” Dan orang yang bertanya itupun mengambil kesimpulan yang pada akhirnya menjadi fitnah bagi Imam Bukhaariy, yaitu, “Dia telah berpendapat bahwa lafazhku adalah makhluk.” Akhirnya menjadi ramailah majelis beliau dan orang-orang pun mulai berselisih. Akhirnya khabar ini sampai kepada Imam Muhammad bin Yahya, beliau berkata, “Al-Qur’an adalah kalamullah, bukan makhluk. Barangsiapa mengatakan bahwa Al-Qur’an yang kulafazhkan adalah makhluk maka ia adalah ahli bid’ah. Tidak boleh bermajelis kepadanya dan berbicara kepadanya (maksudnya kepada Imam Bukhaariy).”

Suasana pun menjadi sangat tegang diantara guru dan murid ini, orang-orang pun meninggalkan majelis Imam Bukhaariy kecuali Muslim bin Hajjaaj dan Ahmad bin Salamah. Imam Muhammad bin Yahya berkata, “Barangsiapa yang ikut-ikutan berpendapat mengenai lafazh maka ia tidak halal hadir dalam majelis ini.” Mendengar hal ini, Imam Muslim kemudian langsung berdiri meninggalkan beliau lalu setelah beberapa lama dikirimkannya semua catatan riwayat yang ia tulis dari Imam Adz-Dzuhliy. Oleh karena itu jika kita buka Shahih Muslim, kita tidak menemukan hadits-hadits dari periwayatan Imam Adz-Dzuhliy. Namun, Imam Muslim setidaknya telah bersikap adil yaitu dengan meninggalkan periwayatan dari kedua syaikhnya yang sedang berselisih tersebut padahal beliau mengambil ilmu dari keduanya.

Menanggapi perselisihan diantara kedua Imam Ahlussunnah ini, kita wajib berlepas diri darinya karena yang terjadi diantara keduanya disebabkan oleh fitnah Al-Qur’an adalah makhluk. Walaupun Imam Muhammad bin Yahya telah menjarh secara keras namun tidak boleh memusuhi beliau karena jasa-jasa beliau yang begitu besar terhadap hadits-hadits Nabawiyyah. Keduanya adalah Imam ahlul hadiits yang telah diakui status keimamannya oleh para ulama dari zaman ke zaman. Yang lebih baik adalah menyerahkan perselisihan mereka kepada Allah Al-Haakim yang seadil-adilnya. Kita mendoakan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan keduanya dan menerima amalan-amalan kebaikan dari mereka.

Wafatnya Imam Muhammad bin Yahya

Al-Imaam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhliy An-Naisaabuuriy wafat di Nisapur tahun 258 H pada usia sekitar 86 tahun. Jenazahnya dishalati oleh Amiir Khurasaan, Muhammad bin Thaahir. Semoga Allah Ta’ala merahmati beliau.

Al-Haafizh Al-Mizziy meriwayatkan :

أخبرنا أبو العز الشيباني، قال: أخبرنا أبو اليمن الكندي، قال: أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أخبرنا أبو بكر الحافظ، قال: أخبرنا هبة الله بن الحسن الطبري، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري، قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرقي الحافظ، قال: سمعت أبا عمرو الخفاف غير مرة، يقول: رأيت محمد بن يحيى الذهلي في النوم فقلت: يا أبا عبد الله، ما فعل بك ربك ؟ قال: غفر لي، قلت: فما فعل علمك: قال: كتب بماء الذهب ورفع في عليين
Telah mengkhabarkan kepada kami Abul ‘Uzza Asy-Syaibaaniy, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Abul Yamin Al-Kindiy, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Manshuur Al-Qazzaaz, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakr Al-Haafizh, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Hibbatullaah bin Al-Hasan Ath-Thabariy, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami ‘Abdullaah bin Muhammad bin ‘Aliy bin Ziyaad An-Naisaabuuriy, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Haamid Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Asy-Syarqiy Al-Haafizh, ia berkata, aku mendengar Abu ‘Amr Al-Haafizh lebih dari sekali mengatakan, “Aku melihat Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhliy di dalam mimpiku, aku tanyakan kepadanya, “Wahai Abu ‘Abdillaah, apa yang diperbuat Tuhanmu kepadamu?” Ia menjawab, “Dia mengampuniku.” Aku bertanya lagi, “Dan apa yang dilakukanNya kepada ‘ilmumu?” Ia menjawab, “Dicatat di lempengan emas dan dinaikkan pada ‘Illiyyin.”

Allahu Ta’ala a’lam.

Sumber :
– Tahdziib Al-Kamaal no. 5686, Al-Haafizh Abul Hajjaaj Jamaaluddin Yuusuf Al-Mizziy.
– Siyar A’laam An-Nubalaa’ 12/273-285, Al-Haafizh Abu ‘Abdillaah Syamsuddin Adz-Dzahabiy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s