Sosok Ulama Salaf : Al-Imaam Al-Haafizh Ibnu Khuzaimah

Gambar

Nama dan nasabnya

Beliau bernama Muhammad bin Ishaaq bin Khuzaimah bin Al-Mughiirah bin Shaalih bin Bakr. Namanya dinisbatkan kepada kakeknya, Khuzaimah, sehingga beliau dikenal dengan nama Ibnu Khuzaimah. Lahir tahun 223 H.

Kuniyah, nisbat dan laqabnya

Nama kuniyahnya adalah Abu Bakr, laqabnya adalah Imaamul a’immah (imamnya para imam), beliau berasal dari Nisapur (Naisabur) sehingga biasa disebut An-Naisaabuuriy, dan As-Silmiy yaitu nama qabilah beliau berasal dan dari sanalah beliau dinisbatkan. Demikian yang disebutkan dalam Al-Bidaayah wa An-Nihaayah karya Ibnu Katsiir dan dalam Thabaqaat Al-Fuqahaa’ karya Abu Ishaaq Asy-Syairaaziy.

Perjalanannya dalam mencari hadits

Mendengar hadits di negerinya sendiri ketika beliau masih kecil, kemudian beliau mengembara ke ‘Iraaq, Syam, Al-Hijaaz, Mesir, menyimak hadits dan mendengarkannya.

Para ulama yang beliau riwayatkan haditsnya

Beliau meriwayatkan dari banyak imam seperti Ahmad bin Manii’, Muhammad bin Raafi’, ‘Aliy bin Hujr, Muhammad bin Basyaar, Muhammad bin Al-Mutsanna, Muhammad bin Ismaa’iil Al-Bukhaariy, Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhliy, Ahmad bin Sayaar Al-Marwaziy, Mahmuud bin Ghailaan, Muhammad bin Abaan Al-Mustamaliy, Ishaaq bin Muusa Al-Kuthamiy, ‘Utbah bin ‘Abdillaah Al-Yahmadiy, Bisyr bin Mu’aadz, Abu Kuraib, Yuunus bin ‘Abdul A’la, Nashr bin ‘Aliy Al-Jahdhamiy, ‘Aliy bin Khasyram, dan lain-lain.

Para ulama yang meriwayatkan dari beliau

Diantara para ulama yang meriwayatkan darinya adalah Al-Bukhaariy dan Muslim -didalam kitab selain Ash-Shahiihain-, Muhammad bin ‘Abdillaah bin ‘Abdul Hakam, Abu ‘Amr Ahmad bin Al-Mubaarak Al-Mustamaliy, Ibraahiim bin Abu Thaalib -dan mereka semua adalah para ulama yang lebih senior darinya-, Yahya bin Muhammad bin Shaa’id, Abu ‘Aliy An-Naisaabuuriy, Ishaaq bin Sa’ad An-Naswiy, Abu ‘Amr bin Hamdaan, Abu Haamid Ahmad bin Muhammad bin Baaliwaih, Abu Bakr Ahmad bin Mihraan Al-Muqriy, Muhammad bin Ahmad bin ‘Aliy bin Nashr Al-Mu’addil, cucunya yaitu Muhammad bin Al-Fadhl bin Muhammad bin Ishaaq, Abu Haatim bin Hibbaan Al-Bustiy (Imam Ibnu Hibbaan), Abul Qaasim Ath-Thabraaniy (Imam Ath-Thabraaniy), Abu Ahmad ‘Abdullaah bin ‘Adiy Al-Jurjaaniy (Imam Ibnu ‘Adiy), dan lain-lain.

Pujian para ulama untuknya

Beliau banyak dipuji oleh para ulama di zamannya maupun setelahnya sebagai seorang yang bagus ‘aqidahnya, banyak ilmu dan karya-karyanya.

Abu ‘Utsmaan Az-Zaahid berkata :
إن الله ليدفع البلاء عن أهل نيسابور بابن خزيمة
“Sesungguhnya Allah menghilangkan kesusahan penduduk Nisapur melalui Ibnu Khuzaimah.”

Cucunya, Muhammad bin Al-Fadhl berkata :
كان جدي لا يدخر شيئاً بل ينفقه على أهل العلم ولا يعرف الشح ولا يميز بين العشرة والعشرين
“Kakekku tidak meninggalkan sesuatu kecuali dia telah menginfakkannya pada ahli ilmu dan tidaklah kami ketahui harta yang ia simpan dan tidak kami kenali kecuali hanya 10-20 (dirham).”

Abu ‘Aliy An-Naisaabuuriy berkata :
لم أرَ مثل ابن خزيمة
“Aku tidak pernah melihat orang semisal Ibnu Khuzaimah.”
كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة
“Ibnu Khuzaimah adalah penghapal masalah-masalah fiqh dari hadits-haditsnya sebagaimana hapalnya seorang qari’ terhadap surat (Al-Qur’an).”

Abu Haatim bin Hibbaan berkata :
ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط
“Aku tidak pernah melihat di permukaan bumi ini orang yang membaguskan sunnah-sunnah, menghapal lafazh-lafazh shahih dan tambahannya hingga seolah-olah sunnah-sunnah itu berada di antara kedua matanya kecuali seorang Muhammad bin Ishaaq bin Khuzaimah saja.
لم نرَ مثله في حفظ الإسناد والمتن
“Aku tidak pernah melihat orang sepertinya dalam menghapal sanad dan matan (hadits).”

Ad-Daaruquthniy berkata :
كان ابن خزيمة إماماً ثبتاً معدوم النظير
“Ibnu Khuzaimah seorang imam tsabat, tidak ada bandingannya.”

Abul ‘Abbaas bin Suraij berkata :
يستخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش
“Beliau mengeluarkan intisari dari hadits-hadits Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam dengan ukiran.” (maksudnya beliau melakukannya dengan begitu indah sebagaimana ukiran seorang pemahat).

Ibnu Abi Haatim ditanya mengenai Ibnu Khuzaimah, ia berkata :
ويحكم هو يسأل عنا ولا يُسأل عنه هو إمام يُقتدى به
“Celaka kamu! Beliaulah yang seharusnya ditanya tentang kami. Janganlah bertanya tentangnya. Beliau adalah seorang imam yang dijadikan teladan.”
هو ثقة صدوق
“Beliau seorang yang terpercaya dan jujur.”

Adz-Dzahabiy berkata dalam kitab At-Tadzkirah :
الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام
“Al-Haafizh Kabiir, imamnya para imam, Syaikhul Islaam.”
هذا الإمام كان فريد عصره
“Beliau seorang imam yang tak tertandingi di masanya.”

Abu Ishaaq Asy-Syairaaziy berkata :
وكان يقال له إمام الأئمة وجمع بين الفقه والحديث
“Beliau dijuluki imamnya para imam yang menggabungkan diantara fiqh dan hadits.”

Ibnu Katsiir berkata dalam Al-Bidaayah :
كان بحراً من بحور العلم طاف البلاد ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم
“Beliau adalah lautan dari lautan-lautan ilmu, berjalan ke berbagai negeri dan rihlah untuk mencari hadits dan menuntut ilmu.”

Karya-karya beliau

Abu ‘Abdillaah Al-Haakim berkata dalam Ma’rifatu ‘Uluumul Hadiits hal. 104 :
فضائل هذا الإمام ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتاباً سوى المسائل والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء فإن فقه حديث بريرة ثلاثة أجزاء ومسألة الحج خمسة أجزاء” انتهى
“Imam yang mulia ini telah menghasilkan lebih dari 140 kitab selain dari Al-Masaa’il dan tulisannya mencapai lebih dari 100 juz. Karya beliau dalam fiqh hadits ada 3 juz, dan dalam permasalahan haji ada 5 juz.” Akhir kutipan.

Ibnu Katsiir berkata :
كتب الكثير وصنف وجمع وكتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلها
“Beliau menghasilkan banyak kitab, catatan dan kitab Jami’, dan yang paling terkenal adalah kitab shahihnya (Shahiih Ibnu Khuzaimah) dari semua kitab-kitabnya.”

Kitab-kitab beliau banyak yang hilang dan tidak sampai kepada masa kita sekarang, kecuali hanya sedikit dan disimpan di Maktabah Al-Islaamiyyah termasuk kitab Tauhiid yang telah dicetak dan sebagian juznya yang merupakan bagian dari kitab shahihnya ditemukan oleh Dr. Muhammad Mushthafa Al-A’zhamiy di Maktabah di Istanbuul yang terdaftar dengan nomor 348, jumlah lembar kertas sebanyak 301 lembar.

Wafatnya beliau

Abu Bakr Ibnu Khuzaimah wafat pada hari kedua di bulan Dzulqa’dah, tahun 311 H. Disebutkan mengenai wafatnya beliau oleh Adz-Dzahabiy dalam At-Tadzkirah dan Al-‘Iraaqiy dalam Muqaddimah Tharhut Tatsriib. Adz-Dzahabiy berkata Ibnu Khuzaimah wafat pada usia 88 tahun. Abu Ishaaq Asy-Syairaaziy berkata dalam Thabaqaat Al-Fuqahaa’, Ibnu Khuzaimah wafat pada tahun 312 H. Yang shahih adalah tahun 311 H sebagaimana disebutkan Adz-Dzahabiy dalam Al-‘Ibar, Ibnu Katsiir dalam Al-Bidaayah, Ibnul ‘Imaad dalam Syadzaraatu Adz-Dzahab dan As-Subkiy dalam Thabaqaat Asy-Syaafi’iyyah.

Semoga Allah Ta’ala merahmati beliau dan memasukkannya dalam jannahNya bersama orang-orang yang mencintainya.

Sumber :

1. Al-‘Ibar 2/149, Tadzkiratul Huffaazh 2/287, keduanya karya Adz-Dzahabiy.
2. Al-Bidaayah wa An-Nihaayah 11/149, karya Ibnu Katsiir.
3. Thabaqaat Al-Fuqahaa’ hal. 105, karya Abu Ishaaq Asy-Syairaaziy.
4. Thabaqaat Asy-Syaafi’iyyah 2/130, karya As-Subkiy.
5. Al-Jarh wa At-Ta’diil 2/3/196, karya Ibnu Abi Haatim.
6. Syadzaraat Adz-Dzahab 2/262, karya Ibnul ‘Imaad.
7. Tharhut Tatsriib 1/96, karya Al-‘Iraaqiy.
8. Mu’jam Al-Mu’allifiin 9/39, karya ‘Umar Ridhaa Kahaalah.
9. At-Taaj Al-Mukallal hal. 297, karya Shiddiiq Hasan Khaan.

Mengambil faidah dari : http://www.alathar2.net/forum/showthread.php?t=6004

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s