Mengenal Thabaqah Para Perawi Hadits Dalam Kutub As-Sittah

Stair-Railings-CHT01254Ilmu thabaqah -atau secara bahasa berarti tingkatan- dari para perawi hadits adalah sebuah ilmu untuk mengenali, menggolongkan dan mengidentifikasi seorang perawi, apakah dia masuk ke dalam golongan sahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in, ataupun masa setelahnya. Ilmu ini dimaksudkan agar mempermudah penelitian suatu sanad hadits, apakah memang seorang perawi berada dalam satu zaman dengan perawi lain, meriwayatkan dari syaikhnya, masa hidupnya (termasuk tarikh lahir dan wafatnya), atau umur perawi, sehingga dari sini akan diketahuilah ihwal perawi tersebut, muttashilnya suatu sanad hadits, maupun cacat yang menyertainya seperti tadlis ataupun irsal. Maka mengenali dan mempelajari ilmu ini juga termasuk bagian dari ilmu hadits khususnya yang berhubungan dengan rijaalul hadiits (para perawi hadits).

Al-Haafizh Syihaabuddiin Ibnu Hajar Al-‘Asqalaaniy rahimahullah dalam kitab beliau, Taqriibut Tahdziib, telah membagi-bagi para perawi ke dalam beberapa thabaqah. Dimulai dari yang pertama berturut-turut hingga urutan selanjutnya, mereka adalah :

1. Thabaqah pertama

الاول : الصحابة على اختلاف مراتبهم
Para sahabat dengan berbagai perbedaan tingkat kemuliaan mereka.
Para sahabat berbeda-beda tingkatannya, mulai dari para sahabat senior yaitu mereka yang pertama-tama kali masuk Islam pada periode awal Makkah, berlanjut hingga mereka yang hijrah ke Habasyah, para sahabat yang berbai’at di bai’atul ‘Aqabah dari bai’at pertama hingga kedua, para sahabat yang berhijrah ke Madinah, para sahabat dari kaum Anshar dan qabilah-qabilah sekitar kota Madinah, para sahabat ahlu Badr, para sahabat yang berbai’at di bai’atur Ridhwan, para sahabat yang masuk Islam pasca Hudaibiyah, para sahabat yang masuk islam pada periode Fathu Makkah hingga para sahabat yang mereka masih anak-anak ketika mereka melihat Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam dan mereka sedikit meriwayatkan dari beliau.

2. Thabaqah kedua

الثانية : طبقة كبار التابعين كابن المسيب، فان كان مخضرما صرحت بذلك
Tingkatan tabi’in senior seperti Ibnul Musayyib, dan jika ia termasuk golongan mukhadhram maka aku (Ibnu Hajar, -red) telah jelaskan.
Mereka adalah periwayat para sahabat dan murid-murid mereka, dan termasuk pada thabaqah ini adalah para mukhadhram. Definisi mukhadhram menurut Al-Haafizh As-Sakhaawiy rahimahullah dalam Fathul Mughiits adalah mereka yang mengalami masa jahiliyyah sebelum atau sesudah diutusnya Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam baik ketika mereka masih kecil atau sudah dewasa pada masa hidupnya Rasulullah namun mereka tidak pernah melihat beliau, atau sempat melihat beliau namun belum memeluk Islam, kemudian mereka memeluk Islam pada masa Rasulullah atau setelah wafatnya beliau.

Para perawi hadits yang termasuk thabaqah kedua diantaranya adalah : Sa’iid bin Al-Musayyib, Muhammad bin ‘Aliy bin Abi Thaalib (Muhammad Al-Hanafiyyah), ‘Abdurrahman bin Abu Lailaa, ‘Athaa’ bin Yasaar, Abu Idriis Al-Khaulaaniy, Humaid bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf, ‘Alqamah bin Qais An-Nakha’iy, Haaritsah bin Mudhrib, ‘Alqamah bin Waqqaash Al-Laitsiy, Sa’d bin ‘Ubaid maulaa Ibnu Azhar, Kaisaan Abu Sa’iid Al-Maqburiy, Abu ‘Abdirrahman As-Sulamiy, dan lain-lain.

Para perawi hadits yang termasuk mukhadhram diantaranya adalah : Masruuq bin Al-Ajda’, Abu Waa’il Syaqiiq bin Salamah, Qais bin Abu Haazim, ‘Amr bin Syurahbiil Al-Kuufiy, Abu Muslim Al-Khaulaaniy, Al-Ahnaf bin Qais, Al-Aswad bin Yaziid, Abu ‘Utsmaan An-Nahdiy, Zirr bin Hubaisy, Ar-Rabii’ bin Khutsaim, Ka’b bin Maata’ (Ka’b Al-Ahbaar), dan lain-lain

3. Thabaqah ketiga

الثالثة : الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن و ابن سيرين
Tingkatan tabi’in pertengahan.
Mereka meriwayatkan dari para sahabat, dan sebagian tabi’in senior. Para perawi yang termasuk thabaqah ketiga diantaranya adalah : Al-Hasan Al-Bashriy, Muhammad bin Siiriin, ‘Aliy bin Al-Husain bin ‘Aliy bin Abi Thaalib (‘Aliy Zainul ‘Abidin), ‘Aamir Asy-Sya’biy, Naafi’ maulaa Ibnu ‘Umar, Mujaahid bin Jabbaar, ‘Ikrimah maulaa Ibnu ‘Abbaas, Abu Salamah bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Sa’iid bin Jubair, ‘Athaa’ bin Abi Rabbaah, Saalim bin ‘Abdullaah bin ‘Umar, Thaawus, Ibnul Munkadir, Dzakwaan Abu Shaalih As-Sammaan, Abu Qilaabah Al-Jarmiy, Khaarijah bin Zaid bin Tsaabit, Al-Qaasim bin Muhammad bin Abu Bakr, Shafwaan bin Ya’laa, ‘Urwah bin Az-Zubair, Ibraahiim An-Nakha’iy, Sa’iid bin Kaisaan Abu Sa’iid, Al-A’raj ‘Abdurrahman bin Hurmuz, Khaalid bin Ma’daan, Abu Ishaaq As-Sabii’iy, Ibnu Abi Mulaikah, Zaid bin Aslam, Wahb bin Munabbih, dan lain-lain.

4. Thabaqah keempat

الرابعة : طبقة تليها، جُلُّ روايتهم عن كبار التابعين كالزهري و قتادة
Tingkatan tabi’in selanjutnya (masih tabi’in pertengahan), namun sebagian besar riwayat mereka berasal dari tabi’in senior.
Para perawi yang termasuk thabaqah keempat diantaranya adalah : Ibnu Syihaab Az-Zuhriy, Qataadah bin Di’aamah, Abu Az-Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziiz (Amiirul Mu’miniin), Muhammad bin ‘Aliy bin Al-Husain (Muhammad Al-Baaqir), ‘Abdullaah bin Diinaar, Muhammad bin Ibraahiim At-Taimiy, Sulaimaan bin Thurkhaan, Naafi’ bin Maalik Al-Ashbahiy, Maimuun bin Mihraan, Al-‘Alaa’ bin Ziyaad, An-Nu’maan bin Abu ‘Ayyaasy, Ismaa’iil bin Abu Khaalid, ‘Amr bin Diinaar, Tsaabit Al-Bunaaniy, Muhammad bin Ziyaad Al-Alhaaniy, Hammaam bin Munabbih, dan lain-lain.

5. Thabaqah kelima

الخامسة : الطبقة الصغرى منهم، الذين رأوا الواحد والاثنين، ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالاعمش
Tingkatan tabi’in junior, yang mana mereka melihat satu atau dua orang (sahabat) namun tidak tsabit penyimakan sebagian mereka dari para sahabat.
Para perawi yang termasuk thabaqah kelima diantaranya adalah : Al-A’masy Sulaimaan bin Mihraan, Makhuul Asy-Syaamiy, Muhammad bin Ishaaq (atau Ibnu Ishaaq, shahibul maghaziy), Hisyaam bin ‘Urwah, Ayyuub bin Abi Tamiimah (Ayyuub As-Sakhtiyaaniy), ‘Ubaidullaah bin ‘Umar bin Hafsh Al-‘Adawiy, Muhammad bin ‘Ajlaan, Yahyaa bin Sa’iid Al-Anshaariy, Rabii’ah bin ‘Abdurrahman (Rabii’ah Ar-Ra’yi, guru Imam Maalik), Muusaa bin ‘Uqbah, Yahyaa bin Abu Katsiir Ath-Thaa’iy, Daawud bin Abi Hind, Yaziid bin Humaid Adh-Dhabi’iy, ‘Abd Rabbih bin Sa’iid, Abu Ishaaq Sulaimaan bin Abu Sulaimaan Asy-Syaibaaniy, ‘Athaa’ bin As-Saa’ib, Abu Az-Zinaad ‘Abdullaah bin Dzakwaan, dan lain-lain.

6. Thabaqah keenam

السادسة : طبقة عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج
Tingkatan tabi’in junior yang sezaman dengan thabaqah kelima, namun tidak tsabit perjumpaan mereka dengan satu sahabatpun.
Para perawi yang termasuk thabaqah keenam diantaranya adalah : Ibnu Juraij, Al-Imam Abu Haniifah An-Nu’maan bin Tsaabit, Ja’far bin Muhammad bin ‘Aliy (Ja’far Ash-Shaadiq), Jariir bin Haazim, Sa’iid bin Abu ‘Aruubah, Salmaan Abu Rajaa’ maulaa Abu Qilaabah, ‘Abdullaah bin ‘Aun, Suhail bin Dzakwaan Abu Shaalih, Mahdiy bin Maimuun, Al-‘Alaa’ bin Al-Musayyib, Rauh bin Al-Qaasim, Zaid bin Abu Unaisah, Khaalid bin Abu Yaziid, Muslim bin ‘Imraan Al-Bathiin, ‘Abdullaah bin Sa’iid bin Abu Hind, Muusaa bin Naafi’ Al-Asadiy, Al-Mughiirah bin Miqsam, dan lain-lain.

7. Thabaqah ketujuh

السابعة : طبقة كبار أتباع التابعين كملك و الثوري
Tingkatan murid senior dari tabi’in (atba’ut tabi’in senior).
Para perawi yang termasuk thabaqah ketujuh diantaranya adalah : Al-Imam Maalik bin Anas, Sufyaan Ats-Tsauriy, Al-Auzaa’iy ‘Abdurrahman bin ‘Amr, Syu’bah bin Al-Hajjaaj, Al-Laits bin Sa’d, Zaa’idah bin Qudaamah, Ibnu Abi Dzi’b, Ma’mar bin Raasyid, Tsaur bin Yaziid, Zuhair bin Muhammad At-Tamiimiy, Zuhair bin Mu’aawiyah, Sa’iid bin ‘Abdul ‘Aziiz At-Tanuukhiy, Abu Haasyim Khaalid bin Yaziid Ad-Dimasyqiy, Yuunus bin Yaziid Al-Qurasyiy, ‘Abdurrahman bin Yaziid bin Jaabir Al-Azdiy, Husyaim bin Basyiir, Ibraahiim bin Thuhmaan, Hammaam bin Yahyaa bin Diinaar, Wuhaib bin Al-Ward, Wuhaib bin Khaalid Al-Baahiliy, dan lain-lain.

8. Thabaqah kedelapan

الثامنة : الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة و ابن علية
Tingkatan murid pertengahan dari tabi’in (atba’ut tabi’in pertengahan).
Para perawi yang termasuk thabaqah kedelapan diantaranya adalah : Sufyaan bin ‘Uyainah, Ismaa’iil bin Ibraahiim bin Miqsam (lebih dikenal dengan nama Ismaa’iil bin ‘Ulayyah), Al-Waliid bin Muslim, Baqiyyah bin Al-Waliid, Jariir bin ‘Abdul Hamiid, Ziyaad bin ‘Abdillaah Al-Bakkaa’iy, ‘Abdullaah bin Idriis, ‘Abdullaah bin Al-Mubaarak, Muslim bin Khaalid Az-Zanjiy (guru Imam Asy-Syaafi’iy), Hammaad bin Salamah, Hammaad bin Zaid, Sulaimaan bin Bilaal, Fudhail bin ‘Iyyaadh, Ismaa’iil bin ‘Ayyaasy, Marwaan bin Mu’aawiyah Al-Fazariy, Shadaqah bin Khaalid Al-Umawiy, Muhammad bin Muslim bin Abu Fudaik (lebih dikenal dengan nama Ibnu Abu Fudaik), Hafsh bin Ghiyaats, dan lain-lain.

9. Thabaqah kesembilan

التاسعة : الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كيزيد بن هارون و الشافعي و ابي داود الطيالسي و عبدالرزاق
Tingkatan murid junior dari tabi’in (atba’ut tabi’in junior).
Para perawi yang termasuk thabaqah kesembilan diantaranya adalah : Al-Imam Muhammad bin Idriis Asy-Syaafi’iy, Yaziid bin Haaruun, Abu Daawud Ath-Thayaalisiy, ‘Abdurrazzaaq bin Hammaam Ash-Shan’aaniy (pemilik Mushannaf), Mu’tamir bin Sulaimaan, ‘Abdurrahman bin Mahdiy, ‘Abdullaah bin Wahb, Wakii’ bin Al-Jarraah, Yahyaa bin Sa’iid Al-Qaththaan (An-Naaqid), Abu Nu’aim Al-Fadhl bin Dukain, ‘Abdullaah bin Maslamah Al-Qa’nabiy, Sulaimaan bin Harb, Syaibaan bin Farruukh, Bisyr bin ‘Umar Az-Zahraaniy, Abu An-Nu’maan Muhammad bin Al-Fadhl, Ja’far bin ‘Aun, ‘Abdullaah bin Numair, Muhammad bin Himyar Al-Qudhaa’iy, ‘Aliy bin Al-Ja’d, dan lain-lain.

10. Thabaqah kesepuluh

العاشرة : كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ممن لم يلق التابعين كاحمد بن حنبل
Tingkatan senior dari tabi’ul atba’, mereka tidak bertemu dengan para tabi’in.
Para perawi yang termasuk thabaqah kesepuluh diantaranya adalah : Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ‘Affaan bin Muslim, Zuhair bin Harb, ‘Abdullaah bin Abi Syaibah (atau Ibnu Abi Syaibah, pemilik Mushannaf), dan saudaranya ‘Utsmaan bin Abi Syaibah, Yahyaa bin Ma’iin (Imam jarh wa ta’diil), ‘Aliy bin Al-Madiiniy (Imam ‘ilal hadits), Muhammad bin ‘Abdullaah bin Numair, Abu Bakr Al-Humaidiy (pemilik Musnad), Qutaibah bin Sa’iid, Yuusuf Al-Buwaithiy, Ibnu Sa’d (pemilik Ath-Thabaqaatul Kubraa), Daawud bin Rasyiid, Muhammad bin Basysyaar (Bundaar), Musaddad bin Musarhad, Nu’aim bin Hammaad, Ishaaq bin Raahawaih, Ahmad bin Shaalih Al-Mishriy, Muhammad bin Al-Mutsannaa, dan lain-lain.

11. Thabaqah kesebelas

الحادية عشرة : الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي و البخاري
Tingkatan pertengahan dari tabi’ul atba’.
Para perawi yang termasuk thabaqah kesebelas diantaranya adalah : Dua imam besar, Al-Bukhaariy dan Muslim (Asy-Syaikhain), Al-Hasan bin ‘Aliy Al-Hulwaaniy, Muhammad bin Yahyaa Adz-Dzuhliy, Abu Daawud As-Sijistaaniy (pemilik kitab Sunan), ‘Abdullaah bin ‘Abdirrahman Ad-Daarimiy (pemilik kitab Sunan), Ishaaq bin Manshuur, Abu Haatim Muhammad bin Idriis bin Al-Mundzir Ar-Raaziy, Abu Zur’ah ‘Ubaidullaah bin ‘Abdul Kariim Ar-Raaziy, Ar-Rabii’ bin Sulaimaan Al-Muraadiy, Ibraahiim bin Ya’quub Al-Jauzajaaniy, Abul Ahwash Muhammad bin Al-Haitsam, Ya’quub bin Sufyaan Al-Fasawiy, ‘Abbaas Ad-Duuriy, dan lain-lain.

12. Thabaqah keduabelas

الثانية عشرة : صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذى
Tingkatan junior dari tabi’ul atba’.
Para perawi yang termasuk thabaqah keduabelas diantaranya adalah : At-Tirmidziy Muhammad bin ‘Iisaa (pemilik kitab Jaami’), Ibnu Maajah Al-Qazwiiniy (pemilik kitab Sunan), Abu ‘Abdirrahman An-Nasaa’iy (pemilik kitab Sunan), Zakariyaa bin Yahyaa As-Saajiy, Ibnu Abid Dunya, ‘Abdullaah bin Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain.

Radhiyallaahu ‘anhum wa rahimahumullaahu jamii’an.

Perlu diperhatikan bahwa thabaqah para perawi hadits tidak terbatas sampai pada thabaqah dua belas saja. Yang disebutkan oleh Al-Haafizh ini hanyalah mengenai thabaqah para perawi yang dipakai oleh kutub as-sittah (6 kitab hadits yaitu Shahiih Al-Bukhaariy, Shahiih Muslim, dan 4 kitab Sunan), oleh karena itu jika ingin meluaskan wawasan hingga thabaqah selanjutnya, maka kitab Siyaru A’laam An-Nubalaa’ karya Al-Haafizh Adz-Dzahabiy rahimahullah adalah kitab yang sangat layak dibaca.

Semoga bermanfaat. Allaahu a’lam.

Sumber :
“Taqriibut Tahdziib”, karya Al-Haafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalaaniy, tahqiiq : Abul Asybal Shaghiir Ahmad Syaagif Al-Bakistaaniy, taqdiim : Syaikh Bakr bin ‘Abdillaah Abu Zaid, Daarul ‘Aashimah -dengan beberapa penambahan-.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s